1 cây chuối có bao nhiêu buồng?

buồng chuối

1 cây chuối có 1 buồng

Một cây chuối chỉ có một buồng. Mỗi buồng được hình thành từ hoa và phát triển từ thân cây.

Trong mỗi buồng chuối có nhiều nải chuối. Mỗi nải chuối có thể chứa nhiều quả chuối, tùy thuộc vào loại chuối và điều kiện môi trường.

Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi “1 cây chuối có bao nhiêu quả?” phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại chuối, điều kiện môi trường và quy trình chăm sóc cây chuối.

Tóm lại, mỗi cây chuối chỉ có một buồng và trong mỗi buồng có nhiều nải chuối chứa nhiều quả chuối tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau.